กระบวนการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (biodegradable plastic) จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวัสดุสำหรับการใช้งานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัด โดยปัจจุบันการผลิตพลาสติกชีวภาพได้มุ่งเน้นไปที่พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากมีการใช้งานเป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดขยะมากที่สุด ซึ่งหากสามารถเปลี่ยนให้บรรจุภัณฑ์เหล่านั้นผลิตจากพลาสติกชีวภาพได้ ก็จะทำให้ปัญหาขยะลดลงได้

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้แทนพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีแล้ว โดยมีการตื่นตัวทั้งด้านนโยบาย การวิจัยและพัฒนา การอุตสาหกรรม และการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเร่งรัดให้เกิดการทดแทนพลาสติกทั่วไปนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีทิศทางที่เป็นไปอย่างชัดเจน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านวิทยาการและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้ก้าวเป็นผู้นำการผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ โดยเริ่มตั้งแต่การประสบความสำเร็จในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ในระดับอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่นมีการตกแต่งภายในรถยนต์และผลิตโทรศัพท์มือถือด้วยพลาสติกชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีการนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ในการดูดซับน้ำใต้ดินในงานเตรียมการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างสนามบินและโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

สำหรับประเทศไทย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้านชีวมวล (biomass) มีทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ฯลฯ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ โดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลาสติก โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ถุง กระสอบพลาสติก และแผ่นฟิล์ม ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมเป็นมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายให้การสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และหากประสบความสำเร็จก็นับว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงมากในภาคเกษตรกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Advertisements
%d bloggers like this: